Jung Psikolojisinde «Düşünme» İşlevi ve Astrolojide Hava Elementi

hava elementi.jpeg

Jung Psikolojisinde «Düşünme» İşlevi ve Astrolojide Hava Elementi

 

 

Jung psikolojisindeki dört temel işlevden biri «düşünme»dir. Düşünme işlevi astrolojide hava elementine (🜁) tekâbül eder.

 

Jung «düşünme» işlevini, «kendi yasalarına uyarak fikir oluşturma sürecinin içerikleri arasında kavramsal bir bağlantı kurarak onları birbiriyle ilişkilendiren bir psikolojik işlev» olarak tanımlar.

 

Düşünme, fikirleri kavram yoluyla birbirine, bir yargı edimine bağlama işlevidir.

 

Düşünme işlevi, kavramsal bağlantılar oluşturur.

 

Düşünme işlevi, fikir oluşturma sürecidir.

 

Yönlendirilmiş düşünce kapasitesine «idrak» denir.

 

Yönlendirilmiş düşünce, akli bir işlevdir. Fikir oluşturma süreçlerinin bilincine varılır. Akli norma göre kavramlara ayırıp düzenlenir.

 

Düşünme işlevi, mantığın yasalarına göre çalışır.

 

Düşünce, düşünme işleviyle ayırt edilen özgül içerik veya malzemedir.

 

Jolande Jacobi, «düşünme işlevini», dünyayı kavramak ve ona uyum sağlamak için düşünce ve bilme peşinde olan işlev olarak tanımlar.

 

«Düşünme» işlevini, Frieda Fordham’ın, Jung’un tüm çalışmalarından özetlediği şekliyle okuyalım:

«Düşünme işlevi, sorular sorar, kavramlar yaratır, geniş bakış açıları ve derinlemesine kavrayış sağlar.

 

Düşünme işlevi, entelektüel bir süreçtir.

 

Düşünüp taşınıp çözümlemek, düşünme işlevine dahildir.

 

Fikirler, düşünme işlevine dahildir.

 

Önerme ve kavramlar, düşünme işlevine dahildir.

 

Düşünme işlevi, şeylere düzen ve anlam verir.

 

Düşünme işlevi, akılcı ve mantıklıdır.

 

Düşünme işlevi, kendi planına uymayan her şeyi iteleyebilir ya da onları reddedebilir.

 

Düşüme işlevi, ilkeleri önemser.

 

Düşünme işlevi, kalıpları ve formülleri kullanır.

 

Düşünme işlevi, çözümleme (analiz) yapmayı içerir.

 

Düşünme işlevi, hep yeni bir devam yoluna doğru ilerler. Yıkılan bir değerin yerine sürekli yenisini koyar.

 

Düşünme işlevi, fikirler ile ilgilidir.

 

Düşünme işlevi, yeni bakış açıları ortaya koyar.

 

Düşünme işlevi “gerçekleri”, açıklayıcı bir örnek ya da kanıt olarak görür. Soyut bir açıklama getirir.

 

Düşünmenin diğer işlevlerden önde geldiği kişiye «düşünen tip» denir.

 

Düşünen tipin etkinlikleri, entelektüel olarak düşünülmüş bir amaca yönelik sonuçlardan oluşur.

 

Düşünen tip, düşünüp taşınarak hareket eder.

 

Düşünen tip, “gerçekler” dediği nesnel verilere dayanan sonuçlara varır.

 

Düşünen tip, mantık ve düzenden hoşlanır.

 

Düşünen tip, görüşlerini açıklamak için düzenli formüller bulur.

 

Düşünen tip, yaşamını ilkeler üzerine kurar.

 

Düşünen tip, kendi formülünün mutlak gerçeği temsil ettiğine inanır.»

 

Düşünme işlevi astrolojide hava elementine (🜁) tekâbül eder.

 

Hava elementi nemli ve sıcak tabiatta bir elementtir.

 

Terazi, Kova ve İkizler burçları hava elementindeki burçlardır.

 

Hava elementi (🜁), eril bir prensiptir.

Jung psikolojisinde düşünme işlevi, akli bir işlevdir.

 

Akli, makul olan, akla uygun olandır.

 

Akıl, eylemi nesnel değerlerle bağdaştırma ilkesi güden tutumdur.

 

İnsan aklı, nesnel değerlerimizi oluşturan, iyice yerleşmiş, fikirler kompleksi oluşturmuş, ortalama olaylara uyum sağlamanın ifadesidir.

 

Aklın yasaları, benimsenmiş, ortalama, “doğru” tutumu belirleyip yöneten yasalardır.

 

Bu yasalara uygun her şey «akli»dir.

 

Düşünme işlevi, tefekkürden kararlı bir şekilde etkilendiği ölçüde akli bir işlevdir.

 

Düşünme işlevi, aklın yasalarına ne kadar çok uyarsa, o kadar mükemmel çalışır.

 

Akıl, aklın dışında kalan her şeyi dışlama koşulu getirir.

 

Düşünme, akli bir işlevdir.

 

Jung’un «düşünme» işlevi için kullandığı sıfatları özetleyelim:

-Entelektüel bir süreçtir

-İçerikler arasında kavramsal bağlantı kurar

-İçerikleri birbiriyle ilişkilendirir

-Kavramsal bağlantılar oluşturur

-Fikirleri kavram yoluyla birbirine bağlar

-Kavramlar yaratır

-Kavramlara ayırıp düzenler

-Tefekkürden etkilenir

-Bilme ile ilgilidir

-Kavramak ve uyum sağlamaktır

-Sorular sorar

-Geniş bakış açısıyla bakar

-Derinlemesine kavrayış sağlar

-Düşünüp taşınıp çözümler

-Önerme ve kavramlar üretir

-Fikir oluşturur

-Çözümleme (analiz) yapar

-Eleştirir

-Çürütür

-Yıkılan bir değerin yerine sürekli yenisini koyar

-Yeni bakış açıları ortaya koyar

-Soyut (teorik) bir açıklama getirir

-Mantıktan hoşlanır

-Düzenden hoşlanır

-Düzenli formüller bulur

-Düzen ve anlam verir

-Fikirleri bir yargı edimine bağlar

-Akli’dir.

-Akla uygundur

-Bilince dahildir

-Akli normlara uyar

-Nesnel değerlerle bağdaştırma ilkesini benimser

-Aklın yasalarına uyar

-Akılcı’dır

-Mantıklıdır

-Mantığın yasalarına uyar

-İlkeleri önemser.

-Kalıpları ve formülleri kullanır

-Kendi yasalarına uyulmasını ister

-Kendi planına uymayan her şeyi iteler ve reddeder

-Aklın dışında kalan her şeyi dışlama koşulu getirir.

 

Astrolojide hava elementinin (🜁) özelliklerine baktığımızda, Jung psikolojisindeki «düşünme işleviyle» benzer niteliklere sahip olduğunu görürüz.

 

Astrolojide hava elementinin (🜁) özelliklerini Barış İlhan’ın tanımlarıyla okuyalım.

 

Hava, nemli ve sıcak tabiattadır.

 

Nemli tabiat, esneklik sağlar.

 

Hava elementinin «esneklik» özelliği, Jung’un düşünme işlevinin, «kavrama ve uyum sağlama» özelliğiyle örtüşür. Düşünme işlevi «sorular sorar.» Bu sorulara gelecek cevaplara uyum sağlamaya açıktır. Ayrıca düşünme işlevi, çözümleme, eleştirme ve çürütme eylemleriyle bazı içerikler üzerinde yıkıcı olsa da, «yıkılan bir değerin yerine sürekli yenisini koyar.» Bu hava elementinin nemlilikten kaynaklanan esnekliğiyle örtüşür.

 

Nemli tabiat, şeyleri bir solüsyon içinde karıştırır. Bu sebeple hava elementi, düşünceleri birbiriyle ilişkilendirir. Desenler, örüntüler, formüller, kalıplar, şemalar ve modeller oluşturur. Jung psikolojisinde düşünme işlevinin «içerikler arasında kavramsal bağlantı kuran, içerikleri birbiriyle ilişkilendiren, kavramsal bağlantılar oluşturan ve fikirleri kavram yoluyla birbirine bağlayan» özellikleri, hava elementinin ilişkilendirme niteliğiyle örtüşür.

 

Nemli tabiat, dış koşullara duyarlıdır. Hareketinde yoldan çıkabilir. Hava elementi, aktif biçimde yayılır. Nemlilik, akışkan ve esnektir. Çevresindeki koşullara uyum sağlar. Biçimi kabul eder, adapte olur. Hava elementinin bu özellikleri, Jung psikolojisinde düşünme işlevinin, «nesnel değerlerle bağdaştırmaya çalışmak, kavramak ve uyum sağlamak, soru sormak ve yıkılan bir değerin yerine sürekli yenisini koymak» özellikleri ile parallellik gösterir.

 

Sıcak tabiat, ayrıştırma ve farklılaştırma sağlar.

 

Hava elementinin «ayrıştırma» özelliği, Jung’un düşünme işlevinin, «kendi yasalarına uyulmasını isteyen, kendi planına uymayan her şeyi reddeden ve aklın dışında kalan her şeyi dışlayan» özellikleri ile örtüşür.

 

Hava, sıcak tabiatta olduğu için, «yang» enerjisidir. Aktivite ve havailik ile ilişkilendirilir. Yayılmak, yükselmek ve uzakta bir noktaya doğru uzanmak ister. Hava, ayrıca nemlidir. Uçucu ve yaygındır. Çevresindeki boşluklara yayılır. Bu sebeple aktif biçimde yayılır. Hava elementinin bu özellikleri, Jung psikolojisinde düşünme işlevinin «akılcı» bir işlev olması ve «fikir oluşturma süreçlerinin bilincine varılması» niteliğiyle örtüşür. Yönlendirilmiş düşünce idraktir. Bunlar hava elementinin ve düşünme işlevinin aktif (etkin) prensipler olduklarını gösterir.

 

Hava, biçimin aktif transformasyonudur.

 

Esneklik ve ayrıştırma, enformasyon, bilgi toplama ve haber alma ile ilgilidir.

 

Hava elementi, düşünmek ve tasarlamak ile ilişkilidir.

 

Hava elementi (🜁), çözümleme (analiz, tahlil), değişken ayrıştırma; yani fikirler, akıl, düşünme ve bilgi ile ilişkilidir.

Düşünme işlevi de Jung’un ifadesiyle «fikir oluşturur, çözümleme (analiz) yapar.» Düşünme işlevi, «aklidir, akla uygundur, akli normlara uyar, aklın yasalarına uyar ve akılcıdır.» Burada hem hava elementinin, hem de düşünme işlevinin akıl, fikir, düşünme, bilgi ve çözümleme (analiz) ile ilişkili olduğunu görüyoruz.

 

Stephen Arroyo, hava elementinin «enerjisini henüz gerçekleşmemiş belirli düşüncelere odakladığını» belirtir. Marc Edmund Jones, hava elementinin deneyimin «teorik» bağlantıları ile ilgilendiğini söyler.

 

Hava elementi (🜁), teori ve kavramlara eğilimlidir. Jung, düşünme işlevinin «Kavramlar yarattığını» söyler. Düşünme işlevi, «soyut (teorik) bir açıklama getirir.» Görüldüğü gibi hem hava elementi, hem de düşünme işlevi, kavramlarla ve teori ile ilişkilidir.

 

Stephen Arroyo, hava elementini (🜁), «nesnel ve mantıklı» olarak niteler. Jung, düşünme işlevinin, «nesnel değerlerle bağdaştırma ilkesini benimsediğini» vurgular. Düşünme işlevi, «mantıklıdır, mantığın yasalarına uyar ve mantıktan hoşlanır.» Görüldüğü gibi Astroloji’de hava elementi ve Jung psikolojisinde «düşünme işlevi», nesnellikle ve mantıkla özdeşleştirilmiştir.

 

Stephen Arroyo, hava elementinin (🜁), «akıl kanalıyla işlev gören gücün geometrik çizgileriyle, yani oluşan bir şeylerin düzenini biçimlendiren enerjiyle bağlantılı olduğunu» söyler. Yani hava elementi, geometri, örüntü (pattern), desen ve düzen kavramıyla ilişkilidir. Aynı şekilde, Jung psikolojisinde düşünme işlevi, «kavramlara ayırıp düzenler. Düzenden hoşlanır. Düzenli formüller bulur. Düzen ve anlam verir.» Görüldüğü hem hava elementi, hem de düşünme işlevi, zaten mevcut olan düzenlerle ve geometrik örüntülerle ilgilidir.

 

Astroloji’de hava elementinin (🜁) Jung psikolojisinde «düşünme» işlevine tekâbül ettiğini Carl Gustav Jung, Barış İlhan ve Stephen Arroyo’nun tanımlarını karşılaştırarak gösterdik.

 

Bir hipotez olarak, Jung psikolojisindeki «düşünme tipi»nin Astrolojide Doğum Haritasında hava elementi fazlalığına tekâbül ettiği önerilebilir.

 

Bu hipotez çok sayıda Doğum Haritası Danışmanlığından gelecek ampirik veriyle test edilmelidir.

 

Efe Erten, 29 Eylül 2020, İstanbul

 

Gravür: “Slyph. Adieu, malheureux Amants; je ne puis plus rien pour vous.”, 18. yüzyıl, Clement Pierre Marillier, Remi Henri Joseph Delvaux

 

Kaynakça

 

Arroyo, Stephen. Astroloji, Psikoloji & Dört Element, Barış İlhan Yayınevi, 2000

 

Fordham, Frieda. Jung Psikolojisinin Ana Hatları. Say Yayınları, 2019

 

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

 

Jacobi, Jolande. C.G. Jung Psikolojisi, İlhan Yayınevi, 2002

 

Jung, Carl Gustav. 6 Psychologische Typen. H.G. Baynes, Princton University Press, 1976

 

Jung, Carl Gustav. Analitik Psikoloji Sözlüğü. Pinhan Yayınları, 2016