Jung Psikolojisinde «Hissetme» İşlevi ve Astrolojide Ateş Elementi

ates elementi.jpeg

Jung Psikolojisinde «Hissetme» İşlevi ve Astrolojide Ateş Elementi

Jung psikolojisindeki dört temel işlevden biri «hissetme»dir. Hissetme işlevi astrolojide ateş elementine tekâbül eder.

Jung «hissetme» işlevini, «Ben (Ego) ile belli bir içerik arasında meydana gelen bir süreç» olarak tanımlar.

 

Hissetme, içeriğe bir değer verir.

 

Hissetme:

-Kabul etme/Reddetme

-Hoşlanma/Hoşlanmama

İle değer verir.

 

Hissetme, bütün bilinç durumunun kabul veya reddetme meseline özel atıfta bulunarak yaptığı bir değerlendirmedir.

 

Hissetme, tamamıyla öznel bir süreçtir.

 

Hissetme, bir tür yargıdır.

 

Hissetme, kabul veya reddetmek için öznel ölçütler öne sürmek amacı güder.

 

Hissederek değerlendirme, bilincin bütün içeriğine ulaşır.

 

«Hissetme» işlevini, Frieda Fordham’ın, Jung’un tüm çalışmalarından özetlediği şekliyle okuyalım:

«Hissetme, bir şeye kendisine uygun değeri vermektir.

 

-“Kendimi üzgün hissediyorum.”

-“Şunun kötü ya da iyi olduğunu hissediyorum.”

Gibi duygusal bir deneyimin değerlendirmesi, hissetme işlevinin kapsamına girer.

 

Hissetme, değerlerin tartıldığı, kabul ya da reddedildiği bir işlevdir.

 

Bir hissetme durumunda, kişi değerlendirme yapar, yani ortam üzerinde bir karar verir.

 

Hissetmenin diğer işlevlerden önde geldiği kişiye «hisseden tip» denir.

 

Hisseden tipin, bağlı kaldığı değerler taslağı vardır.

 

Hisseden tipin, neyin değerli neyin değersiz olduğu hissedeceği düzenli bir taslağı vardır.

 

Hissetme, şeylerin değerleri arasındaki farklılığın kabul edilmesinde ısrar eder.

 

Hissetmek, ayırt edici bir işlevdir.»

 

Hissetme işlevi astrolojide ateş elementine (🜂) tekâbül eder.

 

Ateş elementi sıcak ve kuru tabiatta bir elementtir.

 

Koç, Aslan ve Yay burçları ateş elementindeki burçlardır.

 

Sıcak ve kuru doğalarıyla Güneş ve Mars, bu elemente ait gezegenlerdir.

 

Jung’un hissetme işlevini, değer vermekle ilgili bir işlev olarak tanımladığını gördük. Hissetmek “BEN” ile, yani Ego ile bağlantılı bir işlevdir. Bilinçle ilgilidir.

 

Bu noktada Astroloji’de ben, ego ve bilinci Güneş’in (☉) temsil ettiğini söylemeliyiz. Güneş, sıcak ve kuru doğada bir gezegendir. Yani ateş elementindedir. Bu sebeple, Güneş’in hissetme işleviyle ilgili bir fonksiyonu ifade ettiğini söyleyebiliriz.

 

Güneş’in yönettiği Aslan burcunun ve yüceldiği Koç burcunun ateş burçları olması anlamlıdır. Ben, Ego ve bilinci gösteren Güneş, hissetme işlevine tekâbül eden ateş burçlarında yönetici ve yücelme yöneticisidir. Aynı zamanda Güneş, gündüz haritalarında Güneş burçlarında üçlüsündedir (triplisitesindedir) ve asalet kazanır. Gündüz bilinçle özdeşleştirilen sekttir, ateş de hissetme işlevine tekâbül eder. Bu sebeple Jung’un hissetmeyi, «Ben (Ego) ile belli bir içerik arasında meydana gelen bir süreç» olarak tanımlaması Astroloji açısından anlamlı hâle gelir.

 

Jung, «Hissederek değerlendirme, bilincin bütün içeriğine ulaşır. Hissetme, bütün bilinç durumunun kabul veya reddetme meseline özel atıfta bulunarak yaptığı bir değerlendirmedir» der. Güneş’in bilinç anlamına gelmesi, bilinci gösteren sektte ve ateş elementindeki burçlarda asalet kazanması anlamlıdır.

 

Bunlar, hissetmenin benlik, ego ve bilinçle ilgili olması olgusunun hem Jung Psikolojisinde hem de Astroloji’de paralellik gösterdiğinin altını çizer.

 

Ateş elementi (🜂), eril bir prensiptir.

Jung psikolojisnde, hissetme akılcı bir işlevdir.

 

Ateş elementi bilinçlenme ile ilgilidir.

Hissetme, Jung’un ifadesiyle «bilincin bütün içeriğine ulaşır. Hissetme, bütün bilinç durumunda gerçekleşir.»

 

Hissetme aynı zamanda:

-Değer veren

-Öznel (Sübjektif)

-Ayırt eden

-Farklılıkları ayrıştıran

-Bilinçle ilgili

-Ben (Ego) ile ilgili

-Karar veren

-Yargıda bulunan

-Kabul etme/Reddetme ile ilgili

Bir işlevdir.

 

Astrolojide ateş elementinin niteliklerine baktığımızda, «hissetme» işleviyle benzer niteliklere sahip olduğunu görürüz.

 

Astrolojide ateş elementinin (🜂) özelliklerini Barış İlhan’ın tanımlarıyla okuyalım.

 

Ateş sıcak ve kuru tabiattadır. Ayrımları ve farkları yaratır.

 

Sıcak tabiat, dinamik enerjidir. Jung psikolojisinde «akılcı» niteliğe tekâbül eder.

 

Sıcak tabiat merkez-kaçtır. Bu sebeple dışarı doğru yönelen bir prensiptir.

 

Sıcak tabiat, ayırma ve ayrılma gücüdür.

 

Her tözün kendi cevherine tutunmasına sebep olur.

 

Bu özellik, hissetme işlevinde belli değer yargılarına tutunup değer biçme eylemine dönüşür.

 

Sıcak ve hissetme, ayırma gücüyle şeylere farklı değerler atfederek onları ayırır, ayrıştırır.

 

Sıcak, şeyleri kendi benzerleri ile birleştirerek ayırır.

 

Bu hissetmenin, şeyleri, kişinin kendinde öznel olarak varolan değerler taslağına göre, içindeki değerlere benzeterek birleştirmesine ve onları diğerlerinden ayırmasına tekâbül eder.

 

Sıcaklık, ayırt etme, farklılaştırma ve biçim verme süreçlerinin nedenidir. Ayrışmaya ve karşıtlaştırmaya neden olur.

 

Hissetme ise, Jung’un tabiriyle «ayırt edici bir işlevdir.»

 

Sıcaklık, ayırt etme ve hüküm verme yeteneğidir.

 

Sıcaklık, seçici ve kararlıdır.

 

Sıcaklık, negatif tezâhüründe bencil, yargılayıcı ve hükmedici olabilir.

 

Bu sıfatlar, Jung’un «hissetme» işlevi için kullandığı sıfatlardır.

 

Ateş elementi sadece sıcak değil, aynı zamanda kurudur.

 

Kuru tabiatı, Barış İlhan sertlik ve katılık özelliği ile tanımlar.

 

Kuruluk, bir şeyin kendi biçimini ve sınırlarını tanımlamasını sağlar.

 

Kuruluk, ayrılmaya ve ayrışmaya neden olur.

 

Hissetme ayırt edici bir işlevdir.

 

Kuruluk, dediğim dedik olma, emretme ve hükmetme özelliklerine sahiptir.

 

Kuru tabiatta olan Ateş elementi ve buna tekâbül eden «hissetme» işlevi, değer sistemine göre bir şeye değer vererek, onun hakkında yargıda bulunarak bu özellikleri yerine getirir.

 

Kuru tabiatta olan Ateş elementi, kendi yoluna gitme dürtüsü taşır.

 

Hissetme, ben (ego) ile bağlantısı ve öznel bir süreç olma özelliyle kendi yoluna gider.

 

Ateş elementi (🜂), Barış İlhan’ın tanımıyla, sıcak ve kuru tabiattadır ve biçimi empoze eden bir unsurdur.

 

Sıcak olduğu için ayırt eder ve karar verir.

 

Ateş sıcak ve kuru olarak, amacını ayırt eden, ondan şaşmayan istek ve irade ile sıkı sıkıya bağlıdır.

 

İstek ve iradeyi Astroloji’de gösteren diğer unsur Güneş’tir (☉).

 

Hissetme Astroloji’de ateş elementiyle paralellik göstererek ayırt eden, karar veren, amacını ayırt eden, ondan şaşmayan bir işlevdir. İstek ve irade ile bağlantılıdır.

 

Astrolojide ateş elementi (🜂), heves, ego, yaratma ve biçim verme enerjisidir. Özneldir.

 

Stephen Arroyo ateş elementini, ışık ile özdeşleştirir. Işık, bilinçtir.

 

Ateş elementine tekâbül eden hissetme işlevi bilinçle ilgili bir işlevdir.

 

Marc Edmund Jones, ateşi “kişisel kimlikte merkezlenen deneyim” şeklinde tanımlar.

 

Ateş elementine tekâbül eden hissetme işlevi “Ben” (Ego) ile doğrudan bağlantılı, kişisel ve öznel bir işlevdir.

 

Stephen Arroyo, ateş elementini “kendi bakış açısında ısrarlı olmak” özelliğiyle tanımlar.

 

Ateş elementine tekâbül eden hissetme işlevi, kendi değer yargılarına göre değer veren, kabul eden ya da raddeden, kendi değer yargılarında ısrar eden bir işlevdir.

 

Stephen Arroyo, ateş elementini “irade gücünü bilinçli bir şekilde yönlendirebilmek” yetisi ile ilişkilendirir.

 

Ateş elementine tekâbül eden hissetme işlevi, bilinçli ve yönlendiren bir işlevdir.

 

Astroloji’de ateş elementinin Jung psikolojisinde «hissetme» işlevine tekâbül ettiğini Carl Gustav Jung, Barış İlhan ve Stephen Arroyo’nun tanımlarını karşılaştırarak gösterdik.

 

Bir hipotez olarak, Jung psikolojisindeki «hissetme tipi»nin Astrolojide Doğum Haritasında ateş elementi fazlalığına tekâbül ettiği önerilebilir.

 

Bu hipotez çok sayıda Doğum Haritası Danışmanlığından gelecek ampirik veriyle test edilmelidir.

 

Efe Erten, 26 Eylül 2020, İstanbul

 

Gravür: Ateş Semenderi, 16.yüzyıl

 

Kaynakça

 

Arroyo, Stephen. Astroloji, Psikoloji & Dört Element, Barış İlhan Yayınevi, 2000

 

Fordham, Frieda. Jung Psikolojisinin Ana Hatları. Say Yayınları, 2019

 

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

 

Jung, Carl Gustav. 6 Psychologische Typen. H.G. Baynes, Princton University Press, 1976

 

Jung, Carl Gustav. Analitik Psikoloji Sözlüğü. Pinhan Yayınları, 2016